Atlas Assistans logotyp. Klicka för att komma till startsidan!

IT-policy

Denna dag, 2018-05-18, har följande policy upprättats för Atlas Assistans AB.

Inledning och syfte


Syftet med denna policy är att säkerställa att Atlas Assistans AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering


Atlas Assistans AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av Atlas Assistans AB minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Verksamhetschef är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragsgivare och anställda som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar


VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. VD har delegerat implementering av denna policy till Verksamhetschef.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Begrepp och förkortningar


BegreppBetydelse
PersonuppgiftEn personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
RegistreradDen som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgifts-behandlingEn åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter - oberoende av om de utförs automatiserat eller ej - såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

 • Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet
 • Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Underlaget GDPR Indetifiering
 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska hanteras enligt rutinen för personuppgiftsincidenter.
 • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.
IT-policy
Atlas Assistans är IfA-godkända!
© Atlas Assistans AB, Handenterminalen 6, 11tr, 136 40 Handen. Tel: 08 - 400 200 22. E-post: info@atlasassistans.se
Akutnummer: 010 - 15 15 900
Läs vår integritetspolicy och IT-policy för information om hur vi behandlar personuppgifter.